Detaljplanen för Norr om Nordstan godkänd – ny era för stadsutveckling

Visionsbild: Göteborgs Stad

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, vilket innebär att detaljplanen för Norr om Nordstan nu har vunnit laga kraft.

– Detta beslut har länge efterlängtats. Det utgör en viktig del av helheten för Centralenområdet. Nu kan vi fortsätta planeringen med komplexa byggrätter för centrumändamål, kontor och bostäder både inom och utanför området av riksintresse för kulturmiljö. Vi ser fram emot att integrera både den kommande Västlänken och en kollektivtrafikbro genom en framtida byggnad, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2023 och överklagades sedan av flera parter, däribland Föreningen Nätverk Trädplan Göteborg och Götiska Förbundet. Mark- och miljödomstolen fastställde kommunens beslut att anta detaljplanen, och nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det betyder att domen från Mark- och miljödomstolen står fast och detaljplanen är nu slutgiltigt godkänd.

– Detaljplanen möjliggör byggande över och bredvid Västlänkenstunneln inom flera planerade 3D-fastigheter. En boulevard kommer att konstrueras en till två meter ovanför tunneltaket, med Hisingsbro-rampen för kollektivtrafik ovanför boulevarden. Den nya bebyggelsen planeras för bostäder, kontor, centrumändamål och handel, förklarar Emir Aganovic, projektledare för Norr om Nordstan.

Stadsrummet kommer att förvandlas till en mer levande miljö. Området uppfattas idag som en baksida, trots att det ligger mitt i innerstaden. Genom att ta bort flera barriärer blir det enklare att röra sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

– Boulevarden kommer att gestaltas för att framhäva dess roll som ett viktigt stråk i området och främja liv och rörelse. Träd kommer att planteras på båda sidor om gatan och kollektivtrafiken kommer att prioriteras. Vi har även säkerställt möjligheten att i framtiden lägga till spårväg längs boulevarden, med en förlängning mot Gullbergsvass, tillägger Emir Aganovic.