Offentliga byggprojekt prioriterar trä för låg klimatpåverkan

På Morö backe skola i Skellefteå har man valt att bygga skolan med stommar i limträ. Fotograf: Patrick Degerman

Att offentliga upphandlare prioriterar bygglösningar med låg klimatpåverkan framgår tydligt i ny statistik från Prognoscentret, ett oberoende marknadsanalysföretag. Enligt deras data byggs idag 40 procent av offentliga byggnader inom vård, skola och omsorg med trästomme, och denna siffra förväntas stiga till 49 procent år 2026.

Morö Backe Skola

Användningen av trästommar ökar stadigt på bekostnad av stål- och betongkonstruktioner. På fem år har andelen trästommar i alla typer av byggnader nästan fördubblats, från 12 procent 2018 till 23 procent 2023. Inom vård, skola och omsorg är limträstommar särskilt framträdande.

– Jag tror att valet av material speglar ett ökat klimatmedvetande, men även en strävan efter att skapa trivsamma och behagliga miljöer som positivt påverkar lärande, utveckling och återhämtning. Dessutom erbjuder trä- och limträstommar korta byggtider och hög flexibilitet, vilket underlättar framtida förändringar i lokalernas utformning, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel vid Svenskt Trä.

Banbrytande Projekt i Värmland

Region Värmland är först i landet med att planera och bygga ett mottagningshus för dag- och öppenvård med trästomme i Karlstad. Trästommen medför att byggnadens klimatpåverkan beräknas bli cirka 40 procent lägre än genomsnittet för sjukhusbyggnader, motsvarande en minskning av koldioxidutsläpp med cirka 2 400 ton.

– Kraven på klimatdeklarationer för nya byggnader, som infördes i januari 2022, har haft stor inverkan. Vi inom träindustrin hoppas även på att regeringen inför ambitiösa gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Detta skulle gynna både klimatet och träbyggandet, säger Johan Fröbel.

Utvecklingen i Norra Sverige

I norra Sveriges stora industriprojekt dominerar fortfarande andra material än trä. Däremot ökar användningen av trä i mindre projekt markant. Fler kontorsbyggnader uppförs också med trästomme tack vare dess positiva effekter, såsom kortare produktionstid och färre transporter på grund av materialets låga vikt. Den varma, funktionella och trivsamma arbetsmiljön med lågt klimatavtryck gör det enklare att hyra ut och behålla hyresgäster.

– Svenska tillverkare av limträ är väl förberedda på den ökade efterfrågan som förutses för trästommar. De fokuserar starkt på hållbarhet och innovation, med färdiga koncept- och systemlösningar samt resurssnål tillverkning med närproducerad råvara från svenska skogar, vilket stärker trästommens konkurrenskraft som byggmaterial, avslutar Johan Fröbel.