Stadsutveckling i Brunnsbo

Samråd om program för del av evenemangsområdet inom stadsdelen Heden. Foto: Göteborgsstad

Detaljplanen för Brunnsbo främjar en omfattande stadsutveckling som integrerar området i den expanderade innerstaden med ökad befolkningstäthet och funktionsblandning. Planen omfattar cirka 1 300 lägenheter, varav 50 är studentlägenheter, samt centrumverksamheter, kontor och en förskola. Ny bebyggelse planeras huvudsakligen längs Litteraturgatan. Detaljplanen inkluderar även förbättringar av kollektivtrafiken, med spårväg, bussgata med hållplatslägen, lokalgator, parker och gång- och cykelvägar.

Brunnsbotorget flyttas till nya handelslokaler i närheten av en ny bytespunkt för buss- och spårvagnstrafik intill den nya pendeltågstationen. Detta nya torg blir en central mötesplats för både boende och förbipasserande, med ökad tillgång till handel och service. Den nuvarande torgbyggnaden kommer att ersättas av ett nytt bostadskvarter. Exploatörer i området är exploateringsförvaltningen, Framtiden Byggutveckling AB och Stena Fastigheter AB. 

Samråd om program för Linnéplatsen inom stadsdelarna Annedal, Kommendantsängen, Olivedal, Slottsskogen och Änggården

Planprogrammet för Linnéplatsen syftar till att skapa en helhetslösning för ett attraktivt och tillgängligt stads- och parkrum i anslutning till Lindholmsförbindelsen och huvudentrén till Slottsskogen. Området omfattar delar av stadsdelarna Annedal, Kommendantsängen och Olivedal i norr, samt delar av Slottsskogen i väst och Änggården i öst.

Linnéplatsen fungerar som en entré till centrala staden och Slottsskogen från söder och markerar övergången från tät innerstad till en öppnare stadsstruktur vid Göteborgs största stadspark. Området gränsar västerut till det föreslagna kulturreservatet för Slottsskogen. Planprogrammet är initierat på grund av Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen.

Samråd om program för del av evenemangsområdet inom stadsdelen Heden

Programmet syftar till att möjliggöra stadsutveckling inom evenemangsområdet som inkluderar centralbad, arenor och blandstad. Området ska utvecklas till en attraktiv stadsmiljö med service, bostäder, parker och gröna stråk, både för vardagsliv och evenemang. Programområdet ligger inom stadsdelen Heden, mellan Skånegatan och Mölndalsån, och avgränsas i norr av Ullevi och i söder av Svenska Mässan.

Planprogrammet kommer att föreslå övergripande markanvändning och strukturella kopplingar. Områdets centrala läge och närheten till Korsvägen motiverar en högre byggnadsskala mot sydväst, medan känsliga kulturmiljöer i norr och öst kräver en lägre skala. Dessa intresseavvägningar kommer att utvecklas i de kommande detaljplanerna.

Granskning av detaljplan för Tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Lilleby och Syrhåla

Torslanda är en attraktiv stadsdel med mycket ny bebyggelse de senaste åren, men infrastrukturen har inte hållit jämna steg med utvecklingen. Detta har lett till trafikproblem med otrygghet och köbildning som följd. Planområdet sträcker sig från Nya Älvegårdsvägen i norr till Torslandavägen (väg 155) i söder. Detaljplanen syftar till att skapa en tvärförbindelse som avlastar de befintliga vägarna och förbättrar trafikflödet för motortrafik samt gång- och cykeltrafik. Utbyggnaden av tvärförbindelsen anses nödvändig för fortsatt utveckling av Torslanda.