Stadsbyggnadsförvaltningen ökar tillsynen för godkända och fungerande hissar i Göteborgs fastigheter

Nu gör stadsbyggnadsförvaltningen en extra insats för att informera fastighetsägare om vad som gäller kring ansvar och besiktning av hissar. Foto: Ashwini Chaudhary/Unsplash

Det är av yttersta vikt att vi har välfungerande och godkända hissar i våra fastigheter. Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg genomför nu en extra insats för att informera fastighetsägare om deras ansvar och besiktning av hissar. 

Carita Sandros, avdelningschef på bygglovavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen, uttrycker förhoppningen att denna insats kommer minska antalet hissar och andra motordrivna anordningar som används utan tillstånd.

Under 2023 fokuserade tillsynsenheten på bygglovavdelningen särskilt på tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar. Av över 1200 ärenden som avslutades gjordes drygt 400 tillsynsbesök. Det framkom att många hissar används trots att besiktning inte har genomförts i tid eller att hissen har underkänts vid besiktning.

Att använda en hiss eller annan motordriven anordning utan godkänd besiktning resulterar i sanktionsavgift för fastighetsägaren. Under 2023 utfärdades sanktionsavgifter i 26 ärenden, och 2024 ligger avgiften på 114 600 kr.

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att hissen besiktigas enligt rätt intervaller och att den inte används om den har underkänts vid en besiktning eller om besiktningen inte har genomförts i tid. Informationen om nästa besiktning bör alltid finnas synlig i hissen.

Stadsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för hissar och andra motordrivna anordningar. Vid icke-godkända besiktningsprotokoll skickas ett informationsbrev till fastighetsägaren, som uppmanas att åtgärda bristerna och skicka in ett nytt besiktningsprotokoll. Sanktionsavgift tas ut om den motordrivna anordningen används utan godkänd besiktning.