Framtidenkoncernens succé - Ökad trygghet och attraktivitet i fokus

Foto: Framtidenkoncernen

Efter att resultaten från årets hyresgästundersökning sammanställts, framgår det att samtliga sex områden som Framtidenkoncernen fokuserar på i sin Strategi för utvecklingsområden har utvecklats positivt. I flera fall befinner de sig nu på samma nivå som snittet för hela Göteborg eller till och med något över detta. Detta inträffar samtidigt som även övriga områden har förbättrat sina resultat.

Mest anmärkningsvärt är att tryggheten har ökat igen detta år och att den ökar på alla åtta parametrar som beaktas. Trygghet utgör kärnan i koncernens arbete för att ingen stadsdel ska behöva klassificeras som särskilt utsatt i Göteborg. Om invånarna i ett område inte känner sig trygga blir det utmanande att lyckas med andra åtgärder.

"Idag känner invånarna i våra utsatta områden sig i genomsnitt lika trygga som de gör i övriga delar av koncernens bestånd, som totalt omfattar över 76 000 lägenheter spridda över hela Göteborg. Det ger hopp för den fortsatta utvecklingen," säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Ett annat avgörande mått för hur invånarna uppfattar sitt område är nivån av renlighet och ordning.

"Att upprätthålla renlighet och ordning bidrar både till områdets attraktivitet och den upplevda tryggheten. Vi ser tydliga framsteg i flera områden, och som helhet överträffar våra utvecklingsområden nu snittet för hela staden," säger Lars Bankvall, forsknings- och utvecklingschef på Framtiden.

Även måttet som mäter hur attraktivt invånarna upplever sin egen stadsdel utvecklas positivt, även om det fortfarande är en bit kvar till koncernens genomsnitt.

Den positiva utvecklingen i år är inte en isolerad händelse. Sedan basmätningen 2020 har samtliga sex utvecklingsområden inom koncernen haft en positiv trend under de tre efterföljande mätningarna.

"Vi ser en mycket positiv utveckling över tid, och eftersom utvecklingen går snabbast i de utsatta områdena jämnas skillnaderna successivt ut mellan stadens olika områden," konstaterar Lars Bankvall.