Arbetet med Västlänkens spårtunnel har nått Jakobsdal

Sprängningarna kommer att hålla på fram till början av sommaren 2024. Foto: Trafikverket

Västlänkens tunnelarbeten under Jakobsdal och Skår fortsätter. Just nu är det borrningar och sprängningar inom ett mindre område i norra Jakobsdal som orsaker störningar för de boende och verksamheter i området.

Färdigsprängt i Korsvägen

I februari 2022 påbörjades arbetena med att spränga i Korsvägen och det öppna schaktet. Parallellt med sprängningarna grävdes schaktet ur med jord och lera. Nu när hela schaktet är klart så påbörjades i oktober arbetet med att gjuta bottenplattan och det som kommer bli en del av den nya stationen i Korsvägen. Schaktet i Korsvägen blir en betongtunnel med golv, väggar och tak som sedan ansluter till stationen i berg som finns både på den östra och västra sidan.

Trafikverket fortsätter dock att spränga i den västra delen av berget under Johanneberg. Tre så kallade pilottunnlar ut mot det öppna schaktet gör att sprängningar inne i berget kommer att höras och kännas även utanför berget i Korsvägen.

bild
Efter drygt 1,5 år är det färdiggrävt och färdigsprängt i schaktet som ligger mitt i Korsvägen. Schaktet är drygt 20 meter djupt, 60 meter brett och sträcker sig över 140 meter. Det är en del av den framtida stationen. Foto: Trafikverket

Arbeten i Jakobsdal

I september uppnåddes en viktig händelse när den sista sprängningen öppnade bergtunneln som sträcker sig från Jakobsdal till Skår och anslöt den till det öppna schaktet i Almedal. Denna tunnel fortsätter sedan som en betongtunnel längs E6 och järnvägen.

Spårtunneln befinner sig nu under den befintliga Gårdatunneln och service- och räddningstunneln en bit efter. Sprängningarna kommer att hålla på fram till början av sommaren 2024.

Servicetunneln slutar under berget i Jakobsdal och den beräknas bli klar i februari/mars 2024. Kronhjortsgatan och Påskbergsgatan är mest berörda när tunneldrivningen nu kommit in i sitt slutskede men även kringliggande fastigheter märker av tunnelarbetet. Trafikverket har sprängt ut en tvärtunnel från spårtunneln in till servicetunneln vilket innebär att sista biten sprängs från två håll av resterande servicetunnel.

bild
Bergtunneln från Jakobsdal och Skår öppnades i oktober upp mot det öppna schaktet i Almedal. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket