LINK Arkitekturs visionsskiss för Göteborgs Vallgravsstråk

Visionsskiss för utveckling av ett sammanhängande stråk längst norra sidan av vallgraven. Skiss: LINK Arkitektur

I samband med Göteborgs 400-årsfirande har LINK Arkitektur utarbetat en visionsskiss för ett nytt Vallgravsstråk, som de vill presentera som en gåva till staden.

Regionchef David Saand delar med sig av sin kärlek till Göteborg och betonar att arkitektkontoret har en helhetssyn när det gäller stadsplanering. Deras kontor ligger dessutom centralt i området som skisserna fokuserar på. Målet med de nya skisserna är att initiera en diskussion om platsens enorma potential.

Fokus i skisserna är att främja social och ekologisk hållbarhet i en stad som växer. Vallgravsstråket, som idag präglas av parkeringar och biltrafik, kan omvandlas till ett sammanhängande, upphöjt stråk där gång, cykel och grönska prioriteras över biltrafik. Detta skulle skapa ett stadsrum med nya platser och vyer, som förenar det gamla och det nya.

Att satsa på Vallgravsstråket innebär en ökning av social hållbarhet genom skapandet av nya mötesplatser, ett mer aktivt gatuliv och förbättrad trygghet. Dessutom visar det på en tydlig prioritering av fotgängare och cyklister framför biltrafik. Slutligen kommer Vallgraven att få den uppmärksamhet den förtjänar, med en framhävd havskaraktär och plats för småbåtar.

LINK Arkitektur presenterade sina visionsskisser för utvalda samarbetspartners i augusti och planerar att överlämna dem som en gåva till staden i samband med jubileet, där de visar sitt engagemang för Göteborgs framtid och utveckling.