Därför behöver Sveriges kommuner bygga fler skolor i trä

Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä.

I de svenska kommunernas visioner kring framtidens hållbara byggande borde valet att bygga skolor i trä ligga nära tillhands. Det är en utveckling som ger utdelning på flera plan, från bättre lärandemiljöer till mindre klimatbelastning. Andra faktorer som talar för skolor byggda i trä är de korta byggtiderna och materialets flexibilitet. Materialet underlättar också vid eventuella  framtida anpassningar av lokalerna och om ytorna behöver disponeras annorlunda.

Av: Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä
Foto: Svenskt Trä | Patrick Degerman | Sören Håkanlind

Höstterminen har dragit i gång för landets elever i grund­ och gymnasieskolan. Enligt Statistiska centralbyråns prognoser står Sverige inför en kraftigt ökande befolkning i grundskoleåldern där antalet barn i åldrarna 6–15 beräknas öka med 300 000 barn till år 2030. Detta samtidigt som många av landets kommuner har akut brist på skollokaler. I Sverige är vi rika på en resurs som ofta tas för givet – vår skog. I takt med att vi strävar efter att uppnå våra klimatmål har vi en unik möjlighet att använda skogen för att, bokstavligt talat, bygga vår framtid. Det är hög tid att vi tar vara på denna möjlighet genom att bygga fler skolor i trä. 

Det finns flera anledningar till att trä är ett  idealiskt byggmaterial för skolor. Först och främst, trä är en förnybar resurs. Genom att använda trä i stället för andra material kan vi avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från byggsektorn som står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. För varje kubikmeter byggprodukter av trä som ersätter  motsvarande produkter, lagras kol motsvarande 0,9 ton  koldioxid under byggnadens livslängd. Utsläpp från tillverkning och återvinning minskar också med 1–1,5 ton. (Svenskt Trä, 2015)

Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till antalet elever och medarbetare. Det är en miljö där våra barn ska utvecklas till framtidens  vuxna. Utöver miljöfördelarna visar forskning att trä­byggnader även har positiva effekter på både hälsa och välbefinnande. Studier lyfter fram att trämiljöer kan minska stress, öka kreativiteten och förbättra koncentrationen. I en skolmiljö kan detta översättas till trygghet, trivsel och i slutändan bättre studieresultat.

bild

NYA ARBETSTILLFÄLLEN
Vidare skapar träbyggandet nya arbetstillfällen i de delar av landet där de behövs som mest. Att trä kan återanvändas och återvinnas flera  gånger främjar den cirkulära ekonomin inom bygg industrin. Materialet kan repareras och  bearbetas i efterhand vilket bidrar till minskat av­fall och att vi kan hushålla med naturresurserna. Sverige ligger i framkant när det gäller att ut­veckla innovativa träbyggnadstekniker och kan erbjuda beprövade och rationella system i limträ och massivträ. Vår världsledande träindustri, till­sammans med en stark tradition av träbyggande, ger oss en konkurrensfördel på en marknad som bara växer. 

Att bygga våra nya skolor i trä är inte bara en möjlighet, utan en nödvändighet. Det innebär att vi kan visa vägen mot en mer hållbar, hälsosam och innovativ framtid. Både för Sverige och hela vår planet. ■