Byggtakten oförändrad under augusti

Foto: Jackson Hayes

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan juli och augusti enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet sjönk med 0,3 procent medan övrigt byggande ökade med 0,1 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 12,8 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 36 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 9 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under augusti, vilket var en förbättring jämfört med förra månadens utfall som reviderats ned något. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -12,8 procent i juli, en mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn stod still under augusti. De senaste månaderna har bostadsbyggandet fallit mindre än tidigare samtidigt som byggandet i övriga sektorer ökat något. Den sammantagna byggtakten har därför stabiliserats under våren och sommaren och faller inte lika brant längre, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggstarterna kan plana ut på låg nivå men kraftig minskning av nya bostäder att vänta

Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 0,3 procent under augusti, vilket var den lägsta nedgången sedan sommaren 2021. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -35,7 procent lägre. De senaste månadsutfallen tyder på att den utdragna nedgången i bostadsbyggandet börjat tappa fart.

-Bostadsbyggandet har fallit snabbt sedan hösten 2021 men de senaste månaderna har nedgången avtagit. Möjligen kan vi få se en stabilisering framöver, men då på historiskt låga nivåer. De stigande byggkostnaderna innebär också att om byggandet räknas om till kvadratmeter eller antalet lägenheter så är det fortfarande på väg nedåt. De senaste årens kraftiga nedgång av byggstarterna innebär att vi kan räkna med att betydligt färre bostäder kommer att tillföras bostadsmarknaden framöver än tidigare, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder på väg mot lägsta nivån sedan 2012

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn vände ned tidigare och snabbare än den officiella statistiken över byggstartade bostäder. Nu verkar dock den offentliga statistiken vara på väg ikapp. Indikatorn signalerar en årstakt kring 23 000 byggstartade bostäder i slutet av året. Blir så fallet innebär det att mindre än 10 000 bostäder byggstartas under det andra halvåret, vilket skulle vara den lägsta nivån sedan 2012, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Osäker trend utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,1 procent under augusti, vilket var lite högre än förra månadens utfall som reviderats upp något. Trenden är således fortfarande uppåtgående men inte i samma snabba takt som under 2022. Årstakten var +9,1 procent i augusti.

-Under augusti har vi sett byggstarten av ett av de största enskilda byggprojekten någonsin, H2 Green Steels stål- och vätgasfabrik i Boden. Projektet är så pass stort att det, utan de justeringar för avvikande värden som automatiskt görs i indikatorberäkningarna, skulle ha lyft indikatorn med 30-35 procent. Nu landar årstakten efter justering på 9 procent, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, augusti 2023

bild

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 164 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna
 

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 51,6 mdkr. Det är en nedgång med 42,1 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 112,5 mdkr, en uppgång med 47,7 mdkr. Av denna uppgång står H2 Greens projekt i Boden för merparten.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

bild

Revideringar sedan föregående månad
 

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det gjorts ganska stora revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet hittills under 2023 på sammantaget drygt 4 procent. För övrigt byggande är det nedrevideringar med 1 procent för 2022 och en upprevidering med 1 procent för juli 2023. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för det första och andra kvartalet 2023 med 1 respektive 2 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte förändrats.

I indikatorberäkningarna ingår en automatisk justering för extremvärden. Justeringen görs för att undvika att enstaka ”extrema” månadsutfall ska påverka den underliggande trenden. Justeringen har i denna månads utfall fått stor effekt på indikatorerna. Utan justering hade indikatorn för övrigt byggande varit 35 procent högre i augusti och trenden från slutet av 2022 hade varit kraftigt uppåtriktad, istället för stabil, som den är med justeringen. Indikatorn för det totala byggandet hade varit 18 procent högre för augusti och trenden hade varit uppåtriktad från mars 2023 och framåt, istället för nedåtriktad som den är nu.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

bild

Källa: Byggfakta