Göteborgs hamns importvolymer har successivt stabiliserats

Panoramabild från 2022: Göteborgs hamn

Göteborgs hamn upprätthåller fortsatt höga volymer i de flesta godssegment, trots den ekonomiska inbromsning som pågår både globalt och på hemmaplan. Det visar Göteborgs hamns volymrapport för första halvåret 2023.

– Det är ett resultat som framför allt kan tillskrivas svensk exportindustri som fortsätter leverera. Generellt sett så såg vi ett ganska stort tapp på importen under första kvartalet, vilket är en logisk följd av minskad svensk köpkraft och ökad försiktighet. Men under våren och sommaren har importvolymerna successivt stabiliserats. Nu när vi blickar framåt mot hösten ser vi en ytterligare återhämtning på importsidan och ett fortsatt tryck i exporten, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

bild
Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB. Foto: Göteborgs Hamn AB

Över hälften av Sveriges containertransporter hanteras över Göteborgs hamns kajer – merparten av dessa i APM Terminals containerterminal. Trots att det senaste halvåret inneburit ekonomisk inbromsning med inflation och ökade räntor så har antalet hanterade containrar i hamnen ökat. Totalt hanterades 446 000 TEU* i hamnen under första halvåret 2023, vilket innebär en ökning med 3 procent jämfört med samma period förra året.

– Göteborgs hamns godsvolymer brukar ses som en god konjunkturindikator, men eftersom hamnen tar marknadsandelar av andra hamnar så är det inte nödvändigtvis så att hamnens ökade volymer säger allt för mycket om rådande konjunkturläge idag, säger Claes Sundmark.

Cirka 60 procent av de containrar som transporteras till och från hamnen från inlandet går på järnvägen, vilket är en siffra som få andra internationella storhamnar når upp till. Under första halvåret har dock underhållsarbeten på landets järnvägsinfrastruktur och begränsade möjligheter att köra extratåg påverkat volymerna negativt. Dessa faktorer ihop med de minskade importvolymerna ledde till en minskning med 9 procent under första halvåret 2023. Det i jämförelse med samma period 2022 som var ett rekordår för järnvägsburna containrar i Göteborgs hamn.

Antalet nya fordon som hanterades i Göteborgs hamn ökade med 12 procent under första halvåret. Både importen och exporten ökar och hamnen bibehåller positionen som Sveriges största bilhamn med god marginal.

Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 6 procent under det gångna halvåret. Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas på fraktfärjor med tät linjetrafik inom Europa. Likt containersegmentet så är det framför allt lägre importvolymer som är huvudanledningen till nedgången.

Kryssningsverksamheten i Göteborgs hamn går mot ytterligare en rekordsäsong med över 90 anlöp bokade. Under det gångna halvåret ökade antalet anlöp med 32 procent. Även antalet passagerare på färja fortsätter att öka. 636 000 passagerare under första halvåret innebar en ökning med 18 procent.

Även hanteringen av konventionella torrbulkfartyg fortsätter att öka. Totalt hanterades 199 000 ton torrbulk, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med första halvåret 2022. Bakom ökningen ligger främst export av skogsprodukter och byggnadsmaterial.

Hanteringen av energiprodukter i hamnen minskade med 12 procent jämfört med samma period förra året. Investerings- och underhållsstopp hos raffinaderier, samt en ogynnsam lagringsmarknad är de huvudsakliga faktorerna som ligger bakom.

bild
Göteborgs hamns godsvolymer, första halvåret 2023. Bild: Göteborgs Hamn AB