Hållbara städer behöver hållbar affärsmodell för matproduktion

Karin Ingelhag, Projektledare Business Region Göteborg. Foto: Business Region Göteborg

För att kunna bygga verkligt hållbara städer måste vi ha en hållbar matproduktion. Det är det bakomliggande syftet med projektet CAGN som nu avslutas. I projektet har man testat en ny affärsmodell för småskaliga grönsaksproducenter att hitta konsumenter i Göteborg – och även utforskat möjligheten för ett multifunktionellt växthus som använder restvärme från datacenters.

”Vi ser en stor potential för Göteborg inom cirkulära affärsmodeller och nu får vi titta på hur vi som stad kan bidra framöver till en grön hållbar stad”, säger Karin Ingelhag, projektledare på Business region Göteborg.

Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (CAGN) är ett EU-finansierat projekt som pågått under 2021 – 2022. Projektet har arbetat med att stärka gröna näringar och uppmuntra till en hållbar omställning att öka andelen lokalproducerad mat i Göteborgsregionen. Genom gröna affärsmodeller och innovationer kan staden komma att minska sin egen klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar med minskade utsläpp globalt.

Tre delmål

Business Region Göteborg har som projektledare tillsammans med flera parter i staden ingått i en projektgrupp som arbetat med tre delmål:

 1. Stärka det cirkulära flödet och affärskraften hos företag genom cirkulära affärsmodeller mellan producent och konsument.
 2. Stimulera andra aktörer att verka i ett cirkulärt affärsflöde
 3. Utforska möjligheten att tillhandahålla en plats för maten i den stadsnära miljön samt ett multifunktionellt växthus.

bild
Illustration multifunktionellt växthus. Foto: Business Region Göteborg

Kvartersutlämning av lokalodlade grönsaker

Delmål ett och två har gått hand i hand. I ett pilotcase har småskaliga producenter av grönsaker och konsumenter fått testa en ny affärsmodell. Upplägget gick ut på att producenterna levererade beställningar till två centralt belägna utlämningsplatser vid Musikens hus i Majorna och Lilla Änggården, Linnéstaden där testkonsumenterna sedan kunde hämta färdiga grönsakskassar.

– För oss som varit en hubb för gröna initiativ har projektet varit en viktig pusselbit. Vi ser med glädje på det stora intresset och hoppas att det kan växa och skalas upp att även kunna förmedla kontakt och trygga leveranser även till restauranger. Jag hoppas också att projektets utfall kommer visa att det genom affärsmodellen går att kapa mellanleden och bli en positiv relation och ekonomi för de lokala odlarna och konsumenterna, säger Erik Ridderstolpe, Musikens hus.    

Totalt har 175 testkonsumenter och 4 producenter ingått i testet. Grönsaksodlaren Nina Wängberg som driver odlingen Jordad Hand på gården Norgården i Skogome är en av grönsaksproducenterna som deltagit. På gården odlas grönsaker med omsorg för natur och jord i ett småskaligt, högintensivt system vilket innebär större skörd på liten yta med minimal miljöpåverkan.

– Jag har lämnat ut kassar till totalt 23 konsumenter. Projektet gav mig skjutsen jag behövde för att gå från en försäljningsmodell som jag kände saknade utvecklingspotential till en annan (andelsjordbruk) som är mer långsiktig och ekonomiskt gynnsam. Jag är glad för initiativet och det visar att Göteborg är mån om att öka möjligheten för småskaliga matproducenter att lyckas med sin verksamhet”, säger Nina Wängberg.

Foto
Nina Wängberg, Jordad Hand. Producent Foto: Foto: Business Region Göteborg

I början på nästa år planerar man för ytterligare en utlämningsplats i Östra Göteborg vid Kulturhuset Kåken.

– Det kommer öppna upp för fler invånare att testa på andelsjordbruk och ta del av lokalproducerad mat i större utsträckning. En omställning som är nödvändig för en hållbar framtid, säger Karin Ingelhag.

Multifunktionellt växthus

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi där livsmedel pekas ut som ett av de sex viktiga områden. Att stärka det lokala samhället blir allt betydelsefullare i takt med samhällets snabba förändringar. För att kunna bygga verkligt hållbara städer, måste vi ha en hållbar matproduktion.

Sex växthuskoncept för ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem har arbetats fram som ett led att stödja stadens omställning. De sex koncepten har utforskats under tre teman:

 • Kunskap, med fokus på utbildning och utveckling av gröna näringar
 • Socialt, med fokus på mötesplats och tillsammansodling
 • Matproduktion, med fokus på såväl små- som storskalig odling

De olika växthuskoncepten bygger på att datacenters, eller annan restvärmekälla, värmer växthusen och möjliggör att grönsaker kan produceras året om. En prototyp där ett växthus värms av ett datacenter i Göteborg planeras stå klart under 2023. Där kommer affärsmodeller och olika tekniker för odling att testas. En odlingsform som kommer testas är så kallad vertikalodling som är yteffektiv och ger därmed en ökad avkastning.

– Jag ser fram emot att vi snart får se prototypen bli verklighet. En stor del av vår klimatpåverkan kommer ifrån den mat vi äter. Att dra nytta av restvärme som har ett lågt energiinnehåll för att öka stadens lokalproducerade mat är både hållbart och rätt steg mot framtiden för staden, säger Magnus Hartmann, affärsutvecklare på Göteborgs Energi”.

Göteborg jobbar alltmer mot en cirkulär ekonomi enligt stadens miljö- och klimatstrategiska program tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhället för att minska Göteborgs klimatavtryck. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågått under 2021 – 2022.

Projektledare:
Business Region Göteborg

Övriga projektdeltagare:

 • Exploateringsförvaltingen Göteborgs Stad
 • Demokrati och medborgarservice Göteborgs stad
 • Göteborg Energi
 • Higab
 • Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling